Alkaiczna piana aktywna do mycia samochodów ciężarowych oraz osobowych - HEK Eko Foam 5l

Aktywna piana zalecana jako pre-wash, może być używana we wszystkich rodzajach myjni. Do stosowania w formie oprysku. Tworzy na karoserii gęstą pianę, która nie spływa i dokładnie penetruje cząstki brudu. Nadaje lakierowi lekki połysk. Jest neutralna chemicznie i bezpieczna dla każdego rodzaju lakieru. Nie pozostawia zacieków i smug.

HEK Eko Foam to silny koncentrat, należy go rozrobić z wodą w takich proporcjach:

 • Samochody osobowe : 1:40 – 1:50
 • Samochody ciężarowe : 1:20 – 1:30

Jak używać HEK Eko Foam?

 1. Ustaw samochód w zacienionym miejscu, upewnij się, że karoseria jest chłodna.
 2. Dobierz odpowiednie proporcje i zacznij aplikacje piany, od dołu ku górze.
 3. Aktywna piana w ciągu 2-3 minut rozpuści cząsteczki brudu, jeżeli będzie taka konieczność użyj szczotki. Nie pozwól pianie wyschnąć na lakierze.
 4. Na koniec obficie spłucz wodą pod ciśnieniem.

Produkt dostępny jest również w opakowaniach o pojemności 1 litr oraz 20 litrów
HEK Eko Foam 1 litr
HEK Eko Foam 20 litrów

Środki ostrożności :

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
 • P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane(5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N,N-dioctowego,wodorotlenek sodu