Aktywna piana do mycia samochodu HEK Eko Foam 20l

Alkaiczna piana do mycia wstępnego, bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakieru. Przeznaczona do stosowania jako oprysk. Wytwarza bardzo gęstą pianę, która nie spływa i długo utrzymuje się w pionie. Łączy się z cząsteczkami brudu rozpuszczając je, co pozwala na umycie samochodu bez wysiłku. Nadaje lakierowi lekki połysk. Preparat jest silnie skoncentrowany, sugerujemy takie proporcje rozrobienia z wodą:
Samochody osobowe : 1:40 – 1:50
Samochody ciężarowe : 1:20 – 1:30

Jak używać HEK Eko Foam ?
1. Ustaw samochód w zacienionym miejscu i upewnij się, że karoseria jest chłodna.
2. Dostosuj stężenie środka i zacznij oprysk, od dołu ku górze.
3. Odczekaj 2-3 minuty, aby piana rozpuściła cząsteczki brudu. Jeżeli jest taka potrzeba, użyj szczotki. Nie dopuść do wyschnięcia.
4. Spłucz obficie wodą pod ciśnieniem.

Produkt jest również dostępny w opakowaniach o pojemności 1 litr oraz 5 litrów

Środki ostrożności :
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane(5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N,N-dioctowego,wodorotlenek sodu