Skoncentrowana piana aktywna do mycia aut osobowych i ciężarowych - HEK Gold Foam 1l

Alkaiczna aktywna piana w formie silnego koncentratu. Idealna jako pre-wash. Przeznaczona do mycia samochodów osobowych, ciężarowych, plandek, cystern, maszyn budowlanych i rolniczych. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe. Jest bezpieczna dla wszystkich lakierów dzięki zasadowemu pH. Nie narusza powłok ochronnych. Podczas oprysku wytwarza się gęsta piana, która dobrze utrzymuje się na powierzchni, dokładnie rozmiękczając brud. Nadaje lekki połysk. Dedykowana do wszystkich rodzajów myjni, może być stosowana również w pianownicy ciśnieniowej.

Zalecamy takie rozcieńczenie z wodą:

 • 1:5 w przypadku silnych zabrudzeń
 • 1:10 w przypadku średnich zabrudzeń

Jak efektywnie używać aktywnej piany?

 1. Ustaw samochód w cieniu i upewnij się, że karoseria nie jest rozgrzana.
 2. Dostosuj siłę preparatu i zacznij oprysk, kierując się od dołu ku górze.
 3. Odczekaj 2-3 minuty, aż piana dokładnie rozmiękczy brud , jeżeli to potrzebne użyj szczotki.
 4. Opłucz obficie wodą pod ciśnieniem. Nie dopuść do wyschnięcia.

Gold Foam dostępny jest również w opakowaniach o pojemnościach 5 litrów oraz 20 litrów:
HEK Gold Foam 5 litrów
HEK Gold Foam 20 litrów

Środki ostrożności:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
 • P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane (5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N, N-dioctowego, wodorotlenek sodu.