HEK Gold Foam 20 l - alkaiczna piana myjąca - koncentrat

Wysokoskoncentrowana ,wydajna i wysokopienna alkaiczna piana myjąca z efektem nabłyszczania, przeznaczona do mycia aut ciężarowych i osobowych . Nie spływa z powierzchni pojazdu, dokładnie penetruje cząsteczki brudu.

Sugerowane rozcieńczenie : 1:5 : 1:10

Sposób użycia:
1. Rozcieńcz koncentrat piany dobierając proporcje do stopnia zabrudzenia powierzchni karoserii.
2. Nakładaj na suchą karoserię pojazdu.
3. Zacznij oprysk od dołu ku górze.
4. Poczekaj ,aż piana dokładnie zmiękczy brud i usunie jego wierzchnią warstwę. Nie dopuść do wyschnięcia. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń użyj dodatkowo szczotki.
5. Dokładnie spłucz używając wody pod ciśnieniem.

Środki ostrożności:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane (5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N, N-dioctowego, wodorotlenek sodu.