HEK Express Detailer 5 l - powłoka hydrofobowa

Preparat do codziennej kosmetyki samochodu. Tworzy na karoserii powłokę hydrofobową odpychającą cząsteczki wody, pogłębia intensywność koloru i chroni lakier przed blaknięciem. Stosowany regularnie polepsza z każdym użyciem kondycję lakieru. Dzięki płynnej postaci aplikacja za pomocą triggera jest prosta i szybka. Pachnie przyjemnie, owocowo.

Sposób użycia:
1. Upewnij się czy aplikacja HEK EXPRESS DETAILER odbywa się w zacienionym miejscu, a lakier jest chłodny, czysty i suchy
2. Za pomocą triggera rozpyl preparat na powierzchnię lakieru i po chwili dotrzyj go delikatnie mikrofibrą.
3. Dla uzyskania lepszego efektu delikatnie wypoleruj powierzchnię

Środki ostrożności:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: <1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)