HEK Shampoo 0,5 l - szampon koncentrat

Szampon w formie koncentratu przeznaczony do mycia samochodów. Jest bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru i posiada neutralne pH. Nie usuwa woskowej ochrony. Szampon daje duży poślizg wygładzając całą powierzchnię. W trakcie mycia wytwarza się delikatna, gęsta piana o bardzo przyjemnym naturalnym zapachu zielonego jabłka.

Sposób użycia:
1. Upewnij się czy pojazd w trakcie mycia przebywa w cieniu oraz czy karoseria jest chłodna.
2. Wlej 25-30 ml szamponu HEK Shampoo do wiadra i dolej 10 litrów wody (zalecamy mycie samochodu metodą z wykorzystaniem dwóch wiader tj. na czystą wodę szamponem oraz z samą wodą do płukania rękawicy).
3. Zacznij mycie od góry pojazdu nie dopuszczając do wyschnięcia szamponu.
4. Opłucz auto wodą pod ciśnieniem

Środki ostrożności:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Nie dotyczy.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: środki powierzchniowo czynne <5%, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne NC8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna <5%, Amidy, C8-18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksymetylo) <5%, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) <3, kompozycja zapachowa