Szampon do samochodu w formie koncentratu - HEK Shampoo 0,5l

Szampon klasy premium do częstej kosmetyki przeznaczony do wszystkich rodzajów lakieru. Posiada neutralne pH. Dzięki skoncentrowanej formule preparat jest bardzo wydajny. Podczas mycia wytwarza się gęsta piana nadająca poślizg rękawicy. Nie narusza powłok ochronnych, jest delikatny dla skóry rąk i ma delikatny zapach zielonego jabłka.

Sposób użycia:

 1. Upewnij się czy pojazd w trakcie mycia przebywa w cieniu oraz czy karoseria jest chłodna.
 2. Dla lepszego efektu przed zastosowaniem szamponu możesz użyć aktywnej piany.
 3. Wlej 25-30 ml szamponu HEK Shampoo do wiadra i dolej 10 litrów wody (zalecamy mycie samochodu metodą z wykorzystaniem dwóch wiader tj. na czystą wodę szamponem oraz z samą wodą do płukania rękawicy).
 4. Zacznij mycie od góry pojazdu nie dopuszczając do wyschnięcia szamponu.
 5. Opłucz auto wodą pod ciśnieniem

Szampon jest dostępny również w opakowaniach 1 litr oraz 5 litrów
HEK Shampoo 1litr

Środki ostrożności:

 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Nie dotyczy.
 • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: środki powierzchniowo czynne <5%, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne NC8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna <5%, Amidy, C8-18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksymetylo) <5%, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) <3, kompozycja zapachowa