Pielęgnacja plastików samochodowych - Hek Interior Dressing Gloss 0,5l

Dressing do plastików wewnętrznych. Pielęgnuje i odżywia plastik, winyl, gumę, karbon i skórę ekologiczną. Poprawia kolor, chroni przed blaknięciem i pęknięciami oraz nadaje czyszczonej powierzchni lekki połysk. Dzięki właściwościom antystatycznym wnętrze samochodu zostanie dłużej czyste. Interior Dressing Gloss pozostawia w samochodzie bardzo przyjemny, owocowy zapach.

Jak używać HEK Interior Dressing Gloss?
Przed nałożeniem dressingu odtłuść powierzchnię za pomocą HEK Gold APC. Wstrząśnij butelką, nanieś preparat na aplikator lub ściereczkę z mikrofibry i aplikuj bezpośrednio na powierzchnię.

HEK Interior Dressing Gloss dostępny jest również w opakowaniu o pojemności [5 litrów].

Środki ostrożności:
H319 Działa drażniąco na oczy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne 10%, anionowe środki powierzchniowo czynne 2,5%,, 5-chloro-2-methyl-3-(2H)-Isothiazolone mixt with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1)kompozycja zapachowa, barwnik, zagęstnik