Uniwersalny preparat czyszczący do różnych powierzchni HEK Gold APC 0,5 l

Uniwersalny środek do czyszczenia, jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów powierzchni. Dzięki skoncentrowanej formie można dostosować siłę preparatu do rodzaju zabrudzenia. Można bez problemu pozbyć się wewnątrz plam z elementów plastikowych, foteli winylowych, skórzanych czy podsufitki, na zewnątrz doczyści zabrudzone opony, karoserię lub komorę silnika. Doskonale odtłuszcza - na tak przygotowaną powierzchnię można kłaść powłoki ochronne, woski czy qiuck detailery. Użyty na szybkie przygotuje ją przed nałożeniem " niewidzialnej wycierackzki ". Jest neutralny chemicznie, szybko odparowuje.

Sposób użycia:
1. Wstrząśnij butelką przed aplikacją w celu uzyskania jednolitej struktury
2. Przetestuj produkt w mało widocznym miejscu
3. Rozcieńcz koncentrat z wodą 1:3 – przy mocnych zabrudzeniach, 1:12 przy niewielkim zabrudzeniu
4. Zaaplikuj preparat na czyszczoną powierzchnię i pozostaw do 60s nie dopuszczając do wyschnięcia
5. Przetrzyj powierzchnię mikrofibrą lub zmyj wodą

Środki ostrożności:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze +5 do +25 stopni.

Zawiera: wersenian czterosodowy <5%, wodorotlenek sodu, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe