Uniwersalny środek czyszczący HEK Cleaner IPA 0,5l

HEK Cleaner IPA to najwyższej jakości czysty alkohol izopropylowy. Jest neutralny chemicznie i bezpieczny dla wszystkich powierzchni. Ma szeroki zakres zastosowań. Odtłuszcza i przygotowuje powierzchnie przed zabiegami takimi jak woskowanie czy aplikacja "niewidocznej wycieraczki", zapewniając długotrawły efekt. Usuwa resztki past polerskich z karoserii i szyb, szybko odparowuje. Idealnie nadaje się do czyszczenia elektroniki oraz układów optycznych.

Jak używać Cleanera IPA?
Spryskaj nim powierzchnię i od razu wytrzyj ściereczką z mikrofibry.

Dla głodnych wiedzy proponujemy artykuł o IPA

Dostępny jest również w opakowaniu o pojemnościach 1 litr oraz 5 litrów
HEK Cleaner IPA 1 litr
HEK Cleaner IPA 5 litrów

Środki ostrożności:

 • Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Chronić przed źródłam
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach
  i ciepła, urządzeniami iskrzącymi, otwartym ogniem i gorącymi powierzchniami. Nie palić.

Zawiera: Alkohol izopropylowy 99%