HEK XTR Pulver zapachowy 25 kg - proszek dla myjni

Silnie skoncentrowany, mocno pieniący o przyjemnym zapachu proszek, przeznaczony do mycia wstępnego lub głównego pojazdów w myjniach samoobsługowych. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie o każdej twardości. Nie zawiera silikantów dzięki czemu nie pozostawia smug i plam na szybach. Cechuje się niską zawartością fosforanów.

Sposób użycia:
Stosować ok. 12-15 g na jeden pojazd.
Pojemniki dozujące dla gotowego roztworu 1:5-1:10
Po umyciu spłukać czystą wodą.
Nie używać w pełnym słońcu i na rozgrzane powierzchnie ,w przypadku dużych powierzchni produkt nakładać od dołu ku górze.

Środki ostrożności:
H319 Działa drażniąco na oczy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P280 Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: węglan sodu, wodorotlenek sodu, alkyl derivatives and benzenesulfonic acid, 4-methyl.