HEK Nano Wax 5 l - nano wosk

Silnie skoncentrowany Nano wosk nadający głęboki, doskonały efekt połysku trwały na kilka tygodni. Nadaje perfekcyjny wygląd elementom plastikowym oraz gumowym. Zapewnia idealny efekt osuszania. Przeznaczony do każdego rodzaju myjni.

Dozowanie:
- Do spłukiwania 5-10ml/ pojazd
- jako wosk 10-15ml/pojazd.

Środki ostrożności:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR Ą: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P332+P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Zawiera: D-limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt zawiera: 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts). Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino] propyl Me, di-Me, methoxy-terminated.