Piana aktywna do najcięższych zabrudzeń - HEK TSL Foam 20kg

Aktywna piana o neutralnym pH przeznaczona do mycia samochodów osobowych, ciężarowych, plandek, naczep, cystern, wagonów. Przeznaczona do użycia w każdym rodzaju myjni, idealna jako mycie wstępne oraz zasadnicze. Dzięki wysokiej zawartości detergentów myjących dedykowana jest do czyszczenia najcięższych zabrudzeń. Tworzy na karoserii pojazdu gęstą, dobrze utrzymującą się pianę, która rozpuszcza cząsteczki brudu jednocześnie nie naruszając nałożonych powłok ochronnych.

HEK TSl Foam to koncentrat, sugerujemy takie rozcieńczenie : - samochody osobowe - 1:30 - 1:40
- samochody ciężarowe - 1:15 - 1:25

Sposób użycia :
1. Rozcieńcz koncentrat piany dobierając proporcje do stopnia zabrudzenia powierzchni karoserii.
2. Nakładaj na suchą karoserię pojazdu.
3. Zacznij oprysk od dołu ku górze.
4. Poczekaj,aż piana dokładanie zmiękczy brud i usunie jego wierzchnią warstwę. Nie dopuść do wyschnięcia! W przypadku wielkich zabrudzeń użyj dodatkowo szczotki.
5. Dokładnie spłucz używając wody pod ciśnieniem.

Środki ostrożności :
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P 280. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338. W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać zimną wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe
P370+P378:W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej
P501 : Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne <20% kationowe środki powierzchniowo-czynne<5%,soda kaustyczna <20%,EDTA <5%.