HEK TSL Foam 20 kg - piana aktywna do usuwania najcięższych zabrudzeń

Wysoko skoncentrowana piana aktywna do mycia aut ciężarowych oraz dostawczych z wysoką zawartością detergentów myjących. Przeznaczona do usuwania ciężkich zabrudzeń. Bardzo dobrze utrzymuje się na powierzchni lakieru eliminując brud. Nie spływa.

Sugerowane rozcieńczenie :
-samochody ciężarowe 1:15-1:25
-samochody osobowe 1:30-1:40

Sposób użycia :
1. Rozcieńcz koncentrat piany dobierając proporcje do stopnia zabrudzenia powierzchni karoserii.
2. Nakładaj na suchą karoserię pojazdu.
3. Zacznij oprysk od dołu ku górze.
4. Poczekaj,aż piana dokładanie zmiękczy brud i usunie jego wierzchnią warstwę. Nie dopuść do wyschnięcia! W przypadku wielkich zabrudzeń użyj dodatkowo szczotki.
5. Dokładnie spłucz używając wody pod ciśnieniem.

Środki ostrożności :
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P 280. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338. W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać zimną wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe
P370+P378:W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej
P501 : Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne <20% kationowe środki powierzchniowo-czynne<5%,soda kaustyczna <20%,EDTA <5%.