HEK Wheels Rims Cleaner 5 l - krwawa felga

Wysoce skuteczny i wydajny preparat do czyszczenia felg samochodowych z efektem tzw. krwawienia. Produkt o zagęszczonej konsystencji. Preparat doskonale usuwa zabrudzenia metaliczne z felg jak i z lakieru. Idealny do usuwania starej rdzy czy największych zabrudzeń z klocków hamulcowych.

Sposób użycia:
1. Upewnij się, że felga jest chłodna i używasz preparat w zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.
2. Równomiernie spryskaj felgi preparatem HEK Wheel Rims Cleaner. 3. Odczekaj kilka minut nie dopuszczając do wyschnięcia. 4. W tym czasie bezbarwny preparat zmieniając kolor na fioletowy czyści powierzchnię felg.
5. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń użyj szczoteczki do felg.
6. Dokładnie spłucz środek wodą pod ciśnieniem.

UWAGA: Zawsze przed użyciem wykonaj próbę w mało widocznym miejscu!

Środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P310 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Zawiera: Tioglikolan Amonowy 71%, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne