Wosk syntetyczny z atomizerem HEK Wax 0,5l

Bardzo wydajny wosk syntetyczny, który tworzy na karoserii powłokę ochronną o właściwościach hydrofobowych. Chroni lakier przed szkodliwymi czynnikami takimi jak śnieg, sól drogowa czy kwaśne deszcze. Wydobywa z lakieru głębie koloru i nadaje połysk. Ma naturalny zapach marcepanu. Dzięki płynnej postaci i butelce z atomizerem aplikacja wosku jest łatwa i szybka.

Sposób użycia:
1. Upewnij się czy aplikacja HEK WAX odbywa się w zacienionym miejscu, a lakier jest chłodny, czysty i suchy.
2. Za pomocą triggera rozpyl HEK WAX na powierzchnię lakieru i po chwili dotrzyj go delikatnie mikrofibrą.

Środki ostrożności:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta. Nie dotyczy.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: <25% wodnej dyspersji wosku polietylenowego, <1% mieszanina poli etoksylowanych alkoholi drugorzędowych, <10% Poly(oxy-1,2-ethanediyl), <1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)