HEK Wax Shampoo 0,5 l - szampon z woskiem koncentrat

Silnie skoncentrowany szampon z dodatkiem syntetycznego wosku. Posiada neutralne pH, przez co jest bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru. Podczas mycia wytwarza się gęsta piana o przyjemnym zapachu, która usuwa nawet najcięższe zabrudzenia. Nie pozostawia smug i zacieków. Szampon przywraca karoserii głęboki kolor i sprawia, że lśni.

Sposób użycia:
1. Upewnij się czy pojazd w trakcie mycia przebywa w cieniu oraz czy karoseria jest chłodna.
2. Wlej 25-30ml szamponu HEK Shampoo do wiadra i dolej 10 litrów wody (zalecamy mycie samochodu metodą z wykorzystaniem dwóch wiader tj. na czystą wodę szamponem oraz z samą wodą do płukania rękawicy).
3. Zacznij mycie od góry pojazdu nie dopuszczając do wyschnięcia szamponu.
4. Opłucz auto wodą pod ciśnieniem.
5. Dla uzyskania większego połysku po całkowitym wyschnięciu pojazdu przetrzyj karoserię mikrofibrą.

Środki ostrożności:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: <10% Poly(oxy-1,2-ethanediyl) < 5% wodnej dyspersji wosku polietylenowego, <1% polietoksylowanych alkoholi drugorzędowych, < 1% laurylpolietoksyetanolsiarczan sodu niesklasyfikowany, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), kompozycja zapachowa