HEK Alu Save Cleaner 25 l - preparat do czyszczenia aluminium

Kwaśny, bezpieczny preparat do czyszczenia aluminium. Idealny do mycia zbiorników, przyczep, cystern.

Sugerowane rozcieńczenie:
Oprysk ( 1:7 – 1:10 ) odczekaj 5 min. i dokładnie spłucz.
Mycie mechaniczne ( 1:10-1:15 ) odczekaj 5min i dokładnie spłucz.

Środki ostrożności :
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301 + P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P303+P361+P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+ P341 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów

Zawiera: Alkohole tłuszczowe C11- C13 rozgałęzione oksyetylowany <5, Kwas solny <20, Kwas fluorowodorowy <1